Algemene Voorwaarden Increasy Internet Marketing

Artikel 1. Definities

1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:
a. Increasy Internet Marketing: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: Increasy Internet Marketing gevestigd aan de Populierenstraat 6 C te Roelofarendsveen, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 64741036;
b. opdrachtgever: het bedrijf dat een overeenkomst aangaat met Increasy Internet Marketing of dat een overeenkomst met Increasy Internet Marketing wenst aan te gaan;
c. overeenkomst: de overeenkomst tussen Increasy Internet Marketing en de opdrachtgever;
d. werkzaamheden: alle door Increasy Internet Marketing ten behoeve van de opdrachtgever uit te voeren werkzaamheden;
e. werk: alle teksten, ontwerpen, afbeeldingen die en al het overige werk in de zin van de Auteurswet dat Increasy Internet Marketing in opdracht van de opdrachtgever heeft vervaardigd;
f. webshop: de webshop die Increasy Internet Marketing in opdracht van de opdrachtgever heeft ontwikkeld;
g. zoekmachine: Google en ieder ander bedrijf dat een online zoekmachine exploiteert.

Artikel 2. Algemeen
2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes van Increasy Internet Marketing, op alle overeenkomsten tussen Increasy Internet Marketing en de opdrachtgever en op alle werkzaamheden die Increasy Internet Marketing voor de opdrachtgever uitvoert.
2.2. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of via de e-mail zijn overeengekomen.
2.3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.4. Indien een of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. De nietige of vernietigde bepalingen zullen door Increasy Internet Marketing vervangen worden, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.
2.5. Increasy Internet Marketing heeft het recht de algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Van toepassing is de versie van de algemene voorwaarden zoals die gold op het moment van het tot stand komen van de overeenkomst, tenzij de opdrachtgever na het tot stand komen van de overeenkomst akkoord is gegaan met een gewijzigde versie van de algemene voorwaarden.
2.6. Indien Increasy Internet Marketing niet steeds de strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, brengt dit niet met zich mee dat deze algemene voorwaarden niet van toepassing zouden zijn of dat Increasy Internet Marketing het recht zou verliezen om in toekomstige, al dan niet soortgelijke, gevallen de strikte naleving van deze algemene voorwaarden te verlangen.

Artikel 3. Aanbiedingen en offertes
3.1. Alle aanbiedingen en offertes van Increasy Internet Marketing zijn vrijblijvend.
3.2. De opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan Increasy Internet Marketing opgegeven eisen en specificaties van de prestatie en andere gegevens waarop Increasy Internet Marketing zijn aanbieding baseert.
3.3. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, dan is Increasy Internet Marketing daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Increasy Internet Marketing anders aangeeft.
3.4. Een samengestelde prijsopgave verplicht Increasy Internet Marketing niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
3.5. Kennelijke fouten of vergissingen in publicaties, offertes, e-mailberichten en overeenkomsten binden Increasy Internet Marketing niet.
3.6. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
3.7. Indien op basis van de offerte geen overeenkomst tot stand komt, dienen de offerte en alle daarbij behorende documenten op eerste verzoek van Increasy Internet Marketing terstond door de opdrachtgever en voor zijn rekening en risico te worden geretourneerd aan Increasy Internet Marketing. De door Increasy Internet Marketing aan de opdrachtgever verstrekte offertes en daarbij behorende documenten blijven eigendom van Increasy Internet Marketing en mogen zonder toestemming van Increasy Internet Marketing niet gebruikt, vermenigvuldigd of openbaar gemaakt worden.

Artikel 4. Totstandkoming van de overeenkomst
4.1. De overeenkomst komt tot stand nadat de opdrachtgever uitdrukkelijk via de e-mail akkoord is gegaan met het aanbod van Increasy Internet Marketing dan wel nadat partijen de overeenkomst hebben ondertekend.
4.2. Indien de overeenkomst is aangegaan voor een bepaalde tijd, dan kan de overeenkomst door de opdrachtgever niet tussentijds geannuleerd of opgezegd worden, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 5. Annulering
5.1. Indien de opdrachtgever een tot stand gekomen overeenkomst tot het vervaardigen van een werk tussentijds annuleert, dan heeft Increasy Internet Marketing het recht annuleringskosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen. De annuleringskosten bedragen de kosten voor alle reeds uitgevoerde werkzaamheden en kunnen verhoogd worden met gemiste omzet en overige schade die Increasy Internet Marketing door de annulering lijdt.

Artikel 6. Uitvoering van de overeenkomst
6.1. De verbintenis betreft een inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting. De honorering van Increasy Internet Marketing is niet afhankelijk van het resultaat, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
6.2. Increasy Internet Marketing heeft het recht bij de uitvoering van de overeenkomst, zonder kennisgeving aan de opdrachtgever, derden in te schakelen, diensten van derden af te nemen en de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door derden te laten verrichten.
6.3. Increasy Internet Marketing kan niet garanderen dat met de werkzaamheden de website van de opdrachtgever hoger komt in de zoekresultaten van zoekmachines dan wel dat de website van de opdrachtgever meer bezoekers trekt.
6.4. Increasy Internet Marketing kan niet garanderen dat het uitvoeren van de werkzaamheden leidt tot het door de opdrachtgever gewenste resultaat, zoals een omzetstijging, meer nieuwe klanten en/of meer naamsbekendheid.
6.5. Voor de uitvoering van de overeenkomst kan Increasy Internet Marketing afhankelijk zijn van (online) diensten, websites of software van derde partijen.

Artikel 7. De webshop
7.1. Met uitzondering van wettelijke niet-uitsluitbare garanties, wordt de webshop zoals hij is (“as is”) aan de opdrachtgever ter beschikking gesteld, zonder enige vorm van garantie.
7.2. De opdrachtgever kan geen aanspraak maken op updates en/of upgrades van de webshop, tenzij anders met de opdrachtgever is overeengekomen. Indien de webshop na verloop van tijd verouderd is, dan kan de opdrachtgever aan Increasy Internet Marketing de opdracht verlenen tot het vernieuwen/updaten van de webshop. De kosten voor het vernieuwen/updaten van de webshop, komen voor rekening van de opdrachtgever.
7.3. Indien een gebrek aan de webshop veroorzaakt is door een handelen en/of nalaten van de opdrachtgever, dan zijn alle kosten die Increasy Internet Marketing heeft moeten maken om het gebrek te laten herstellen voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 8. Verplichtingen van de opdrachtgever
8.1. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, zoals teksten en afbeeldingen, waarvan Increasy Internet Marketing aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Increasy Internet Marketing worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Increasy Internet Marketing zijn verstrekt, dan heeft Increasy Internet Marketing het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
8.2. De opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en de betrouwbaarheid van de door hem verstrekte gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn.
8.3. De verstrekte gegevens dienen te voldoen aan de door Increasy Internet Marketing voorgeschreven specificaties.
8.4. Indien de opdrachtgever aan Increasy Internet Marketing informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.
8.5. De opdrachtgever dient zelf de webshop te vullen met teksten en afbeeldingen en de opdrachtgever is verantwoordelijk voor het weergeven van teksten en afbeeldingen waarvan de rechten bij derden liggen.
8.6. De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het in acht nemen van de voorschriften en richtlijnen van zoekmachines.
8.7. De opdrachtgever vrijwaart Increasy Internet Marketing voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan de opdrachtgever toerekenbaar is.
8.8. De opdrachtgever is gehouden Increasy Internet Marketing onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst van belang kunnen zijn.
8.9. Het is de opdrachtgever niet toegestaan, zonder de voorafgaande schriftelijke of elektronische toestemming van Increasy Internet Marketing, gedurende de overeenkomst aan een derde de opdracht te verlenen tot het uitvoeren van werkzaamheden die gelijk zijn aan de werkzaamheden die Increasy Internet Marketing voor de opdrachtgever uitvoert.

Artikel 9. Wijziging factuuradres of verhuizing
9.1. Indien de opdrachtgever verhuist dan wel het factuuradres van de opdrachtgever wijzigt, dient de opdrachtgever daaraan voorafgaand zo tijdig mogelijk zijn nieuwe vestigingsadres en/of nieuw factuuradres schriftelijk of via de e-mail aan Increasy Internet Marketing mede te delen.

Artikel 10. Openbaarmaking en verveelvoudiging
10.1. Alvorens tot openbaarmaking of verveelvoudiging wordt overgegaan, zal Increasy Internet Marketing de opdrachtgever in de gelegenheid stellen het werk te controleren en goed te keuren. Increasy Internet Marketing is niet verantwoordelijk voor (inhoudelijke) fouten en/of onvolkomenheden in gepubliceerde of verveelvoudigde teksten indien de opdrachtgever een controle heeft uitgevoerd en zijn goedkeuring heeft gegeven en deze (inhoudelijke) fouten en/of onvolkomenheden in de tekst wel waarneembaar zouden zijn geweest.
10.2. Increasy Internet Marketing is niet verantwoordelijk voor het door de opdrachtgever verkeerd opgeven van een concept, teksten en/of afbeeldingen.

Artikel 11. Wijziging van de overeenkomst
11.1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
11.2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Increasy Internet Marketing zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
11.3. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal Increasy Internet Marketing de opdrachtgever hierover van tevoren inlichten.

Artikel 12. Opleveringstermijn
12.1. Een vermelde of overeengekomen opleveringstermijn is nimmer als een fatale termijn te beschouwen.
12.2. Increasy Internet Marketing is niet gebonden aan al dan niet uiterste opleveringstermijnen die vanwege buiten zijn macht gelegen omstandigheden die zich na het aangaan van de overeenkomst hebben voorgedaan, niet meer gehaald kunnen worden. Evenmin is Increasy Internet Marketing gebonden aan een al dan niet uiterste opleveringstermijn als partijen een wijziging van de inhoud of omvang van de overeenkomst (meerwerk, wijziging van specificaties, etc.) zijn overeengekomen.
12.3. Overschrijding van een opleveringstermijn geeft nooit recht aan de opdrachtgever tot enigerlei schadevergoeding of tot ontbinding van de overeenkomst. Dit geldt niet in het geval van opzet of bewuste roekeloosheid van Increasy Internet Marketing.

Artikel 13. Prijzen en tarieven
13.1. De vermelde prijzen en tarieven zijn exclusief btw.
13.2. Increasy Internet Marketing heeft het recht zijn tarieven van tijd tot tijd aan te passen. De opdrachtgever wordt van tevoren schriftelijk of via de e-mail van een tariefwijziging in kennis gesteld.
13.3. Increasy Internet Marketing is gerechtigd een vast overeengekomen prijs te verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan Increasy Internet Marketing, dat in redelijkheid niet van Increasy Internet Marketing mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen de oorspronkelijk overeengekomen prijs.

Artikel 14. Betaling
14.1. De opdrachtgever dient de van Increasy Internet Marketing ontvangen facturen te betalen binnen de betalingstermijn die op de factuur staat.
14.2. Indien de opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de gestelde betalingstermijn, dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. In dat geval is de opdrachtgever, vanaf de datum waarop de verschuldigde som opeisbaar is geworden tot aan het tijdstip van betaling de wettelijke handelsrente, conform artikel 6:119a Burgerlijk Wetboek, aan Increasy Internet Marketing verschuldigd. Daarnaast komen alle kosten van invordering, nadat de opdrachtgever in verzuim is, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, ten laste van de opdrachtgever. De vergoeding ter zake van buitengerechtelijke incassokosten is vastgesteld op tenminste 15% van de verschuldigde hoofdsom met een minimum van € 100,-.
14.3. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken eerst ter voldoening van verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al wijst de opdrachtgever een andere volgorde van toerekening aan.
14.4. De opdrachtgever is niet gerechtigd tot verrekening of tot opschorting van een betaling.
14.5. Increasy Internet Marketing kan de in het kader van de overeenkomst ontvangen of gegenereerde zaken, gegevens en documenten onder zich houden, ondanks een bestaande verplichting tot afgifte, totdat de opdrachtgever alle aan Increasy Internet Marketing verschuldigde bedragen betaald heeft.
14.6. Rechten worden aan de opdrachtgever steeds verleend onder de voorwaarde dat de opdrachtgever de daarvoor overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig betaalt.
14.7. De overeengekomen vergoeding is ook verschuldigd indien de opdrachtgever geen gebruik maakt van het werk.

Artikel 15. Intellectuele eigendomsrechten
15.1. Het auteursrecht alsmede alle overige rechten van intellectuele eigendom ten aanzien van, zowel voorlopige als definitieve versies van het werk berusten bij Increasy Internet Marketing of bij zijn licentiegever.
15.2. Increasy Internet Marketing verleent de opdrachtgever, voor zover noodzakelijk voor gebruik van het werk, aan de opdrachtgever een beperkt en niet-overdraagbaar recht tot gebruik van de intellectuele eigendomsrechten die berusten op het werk. De licentie geldt slechts nadat de opdrachtgever aan zijn financiële verplichtingen jegens Increasy Internet Marketing heeft voldaan.
15.3. Indien de opdrachtgever in strijd handelt met de intellectuele eigendomsrechten van Increasy Internet Marketing, dan heeft Increasy Internet Marketing het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder dat de opdrachtgever recht heeft op enige vorm van compensatie, en dan wordt alle schade die Increasy Internet Marketing daardoor heeft geleden aan de opdrachtgever in rekening gebracht.
15.4. Intellectuele eigendomsrechten kunnen slechts middels een schriftelijke overeenkomst worden overgedragen.
15.5. De webshop van de opdrachtgever bestaat uit softwareprogrammatuur die is ontwikkeld door een derde partij. De omvang van de licentie van deze softwareprogrammatuur wordt bepaald door de gebruiksvoorwaarden of licentievoorwaarden van de ontwikkelaars van deze software.
15.6. Door het geven van een opdracht tot openbaarmaking of verveelvoudiging van door de Auteurswet of enige andere wettelijke regeling op het gebied van de intellectuele eigendom beschermde zaken, die door of namens de opdrachtgever zelf ter beschikking gesteld zijn, verklaart de opdrachtgever dat geen inbreuk wordt gemaakt op wettelijke voorschriften en/of op beschermde rechten van derden en vrijwaart hij Increasy Internet Marketing voor de aanspraken ter zake van derden c.q. voor de directe en indirecte gevolgen, zowel financiële als andere, uit de openbaarmaking of verveelvoudiging voortvloeiende.

Artikel 16. Onderzoek naar het bestaan van rechten
16.1. Tot de opdracht behoort niet het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van merkrechten, tekening- of modelbescherming, auteursrechten en portretrechten van derden. Ditzelfde geldt voor onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor de opdrachtgever.
16.2. De opdrachtgever dient zelf na te gaan of de materialen die hij voor de uitvoering van de overeenkomst aan Increasy Internet Marketing ter beschikking stelt, geen inbreuk maken op de merkrechten, tekening- of modelbescherming, auteursrechten of portretrechten van derden.

Artikel 17. Opschorting en ontbinding
17.1. Increasy Internet Marketing is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst middels een schriftelijke verklaring te ontbinden, indien:
a. de opdrachtgever de (betalings)verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt;
b. na het sluiten van de overeenkomst Increasy Internet Marketing ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen;
c. de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
d. indien aan de opdrachtgever surseance van betaling is verleend;
e. indien de opdrachtgever in staat van faillissement verkeert;
f. ten aanzien van de opdrachtgever een wettelijke schuldsaneringsregeling van toepassing wordt verklaard;
g. de onderneming van de opdrachtgever wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van een overname of samenvoegen van ondernemingen.
17.2. Voorts is Increasy Internet Marketing bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
17.3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden, dan zijn de vorderingen van Increasy Internet Marketing op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Increasy Internet Marketing de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
17.4. Increasy Internet Marketing behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 18. Aansprakelijkheid en verjaring
18.1. Increasy Internet Marketing kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van:
a. een gebeurtenis, die in feite buiten zijn macht ligt en aldus niet aan zijn doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 19.1 van deze algemene voorwaarden;
b. enige daad of nalatigheid van de opdrachtgever, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege de opdrachtgever te werk zijn gesteld.
18.2. Increasy Internet Marketing kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van het niet naleven door de opdrachtgever van voorschriften en richtlijnen van zoekmachines.
18.3. Increasy Internet Marketing kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die voortvloeit uit het beleid van zoekmachines dan wel uit handhaving van dit beleid.
18.4. De opdrachtgever is onder alle omstandigheden verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de door hem aangeleverde gegevens en stukken. Increasy Internet Marketing is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade die (mede) is veroorzaakt doordat de door de opdrachtgever aangeleverde gegevens, stukken en uitgewerkte ontwerpen onjuist en/of niet volledig zijn. De opdrachtgever vrijwaart Increasy Internet Marketing tegen alle aanspraken ter zake.
18.5. De opdrachtgever is gehouden, indien redelijkerwijs mogelijk, kopieën van door hem verstrekte materialen en gegevens onder zich te houden tot de werkzaamheden zijn uitgevoerd. Indien de opdrachtgever dit nalaat, kan Increasy Internet Marketing niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die bij het bestaan van deze kopieën niet was opgetreden.
18.6. Indien de opdrachtgever of een derde wijzigingen aanbrengt in het door Increasy Internet Marketing opgeleverde werk, sluit Increasy Internet Marketing iedere aansprakelijkheid uit.
18.7. Increasy Internet Marketing is niet aansprakelijk voor schade van welke aard of uit welken hoofde ook, veroorzaakt door (online) diensten, websites of software van derde partijen.
18.8. De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de beslissingen die hij, al dan niet naar aanleiding van een advies van Increasy Internet Marketing, maakt.
18.9. Increasy Internet Marketing kan door de opdrachtgever niet aansprakelijk worden gesteld indien het resultaat voortvloeiende uit de werkzaamheden niet voldoet aan de verwachtingen van de opdrachtgever.
18.10. Increasy Internet Marketing is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de webshop. De opdrachtgever dient er zelf voor zorg te dragen dat de inhoud van zijn webshop niet in strijd met de wet is en niet de (auteurs)rechten van derden schendt.
18.11. Increasy Internet Marketing is niet aansprakelijk voor verminking of verlies van gegevens als gevolg van verzending van de gegevens met behulp van telecommunicatiefaciliteiten.
18.12. Increasy Internet Marketing kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor schade veroorzaakt door hackersactiviteiten.
18.13. Iedere aansprakelijkheid van Increasy Internet Marketing voor gevolgschade is uitgesloten. Onder gevolgschade wordt in dit verband in ieder geval verstaan: winstderving, gemiste besparingen, omzetverlies, kosten gemaakt ter voorkoming of vaststelling van gevolgschade, verlies of beschadiging van data, vertragingsschade, reputatieschade en opgelegde boetes.
18.14. Indien Increasy Internet Marketing aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Increasy Internet Marketing beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van Increasy Internet Marketing gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het declaratiebedrag, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Heeft de aansprakelijkheid betrekking op een duurovereenkomst, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot het maandbedrag dat Increasy Internet Marketing aan de opdrachtgever in rekening brengt.
18.15. Vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de opdrachtgever uit welken hoofde ook jegens Increasy Internet Marketing, vervallen in ieder geval na één jaar na het moment waarop de opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

Artikel 19. Overmacht
19.1. Van overmacht aan de zijde van Increasy Internet Marketing is onder andere sprake indien Increasy Internet Marketing verhinderd wordt zijn verplichtingen uit de overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge van: internetstoring, virusinfectie of computervredebreuk door derden, stroomstoring, storing in het e-mailverkeer, weersomstandigheden, natuurrampen, verkeersstoring, stakingen, diefstal, brand, ziekte van de natuurlijke persoon die namens Increasy Internet Marketing de overeenkomst uitvoert, overheidsmaatregelen en fouten in software, website of (online) diensten van derden. Onder overmacht wordt tevens begrepen iedere gebeurtenis of omstandigheid ten gevolge waarvan nakoming door Increasy Internet Marketing zo bezwaarlijk en/of kostbaar is geworden in vergelijking met de omstandigheid ten tijde van het aangaan van de overeenkomst dat nakoming in redelijkheid niet meer kan worden verlangd.
19.2. Onder overmacht dient tevens te worden verstaan een niet-toerekenbare tekortkoming van een door Increasy Internet Marketing ingeschakelde derde partij.
19.3. Increasy Internet Marketing heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Increasy Internet Marketing zijn verplichtingen had moeten nakomen.
19.4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 2 maanden, is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
19.5. Voor zover Increasy Internet Marketing ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Increasy Internet Marketing gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. De opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 20. Geheimhouding
20.1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
20.2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Increasy Internet Marketing gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Increasy Internet Marketing zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Increasy Internet Marketing niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Artikel 21. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
21.1. Op de rechtsverhouding tussen partijen is Nederlands recht van toepassing.
21.2. Alle geschillen ter zake van overeenkomsten tussen de opdrachtgever en Increasy Internet Marketing worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Increasy Internet Marketing gevestigd is.